Relatie en individuele therapie
 
Relatie en individuele therapie

Privacy verklaring

Ingrid van den Brink hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ze helder en transparant informatie geven over hoe zij omgaat met persoonsgegevens.

Ingrid doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ingrid houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat zij een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of gewenst zijn en die Ingrid, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts of in geval van kinderen, bij de school en eventueel het CJG.

De gegevens die opgenomen worden in het dossier zijn beperkt tot een minimum, enkel die gegevens die nodig zijn voor de behandeling of de administratie.

Ingrid doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat zij:

 • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijst en respecteert.

Tevens heeft Ingrid een geheimhoudingsplicht. Deze kan niet zonder uw toestemming doorbroken worden. Een wettelijke uitzondering hierop is, dat wanneer er gevreesd moet worden voor ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van derden.

Persoonsgegevens van cliënten worden door Ingrid verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatie geven aan uw huisarts of andere zorgverleners. Dit doet ze alleen met uw expliciete toestemming. 
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens collegiale toetsing (intervisie/supervisie).
 • Het bijhouden van de financiële administratie, zodat ze een factuur kan opstellen.
 • Communicatie met u als cliënt.
 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Reden voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Ingrid de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Geslacht, geloof, gezondheidsgegevens, seksuele geaardheid.
 • Strafrechtelijke gegevens/veroordeling of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen.
 • Naam huisarts en eventuele andere hulpverleners.
 • Eventuele andere betrokkenen bij de behandeling, bv. uit uw gezin/familie.
 • Bij kinderen: schoolgegevens en gegevens van ouders.
 • Verdere relevante gegevens voor het uitvoeren van de behandeling of administratie.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door Ingrid opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):

 • gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 20 jaar (wet WGBO) na de laatste wijziging in het dossier. 

Verantwoordelijkheid

Als praktijkhouder is Ingrid verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van haar Privacy regelement of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met haar wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerde

Persoonsgegevens van geïnteresseerden worden door Ingrid verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten en het maken van een eerste afspraak.

Reden hiervoor is:

 • Mondelinge toestemming, informatie geven, het maken van een eerste afspraak.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Ingrid de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Reden voor aanmelding.

Mocht u geen behandelovereenkomst aangaan dan worden de gegevens binnen drie maanden vernietigd.

Informatieplicht

Voor het verkrijgen van informed consent (informatie geven zodat u toestemming kunt geven om met de behandeling akkoord te gaan) zal Ingrid tijdig met de cliënt te overleggen en deze uit te nodigen tot het stellen van vragen. Dit past in het principe van ‘samen beslissen’. De cliënt heeft ook ten alle tijden de mogelijkheid om af te zien van de behandeling; andere onderzoeken en behandelingen door andere hulpverleners te vragen en te vragen naar de verwachte behandelduur.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan Ingrid geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.
 • Het versturen van herinneringen en incasso bij niet betalen van de factuur bij Medicas. De betalingsvoorwaarden van Medicas kunt u vinden op https://medicas.net/Betalingsvoorwaarden/
 • Het beheren van de website. 
 • Ingrid geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ze geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt zij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal zij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons-)gegevens bij haar opvraagt. In een dergelijk geval dient zij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan zij persoonsgegevens delen met derden indien u haar hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Inzagerecht nabestaanden

Sinds 1 januari 2020 dient Ingrid inzage of afschrift van gegevens uit het dossier van de overleden cliënt te verstrekken aan:

De persoon aan wie de cliënt daarvoor bij leven toestemming heeft gegeven. De toestemming dient schriftelijk of elektronisch in het dossier te zijn vastgelegd. De veronderstelde toestemming van de cliënt is daarvoor niet meer voldoende;

De nabestaande, zoals bedoeld in de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz), of een vertegenwoordiger van de cliënt, zoals vastgelegd in de WGBO, als die persooneen mededeling over een incident op grond van de Wkkgz heeft ontvangen;

Een ieder die een zwaarwegend belang heeft en duidelijk maakt dat dit belang mogelijk wordt geschaad en dat inzage of afschrift van de gegevens noodzakelijk is om het zwaarwegend belang te behartigen.

Binnen de EU

Ingrid verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Ingrid verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

De Wet op Geneeskundig Overeenkomst (WGBO) beschouwt een cliënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Dit houdt in dat vanaf die leeftijd de genoemde rechten ook voor hen gelden.

Beveiliging

Ingrid heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heeft ze bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Ingrid hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Ze pseudonimiseert en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • De persoonsgegeven worden digitaal opgeslagen en Ingrid maakt regelmatig een back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Ze test en evalueert regelmatig al de maatregelen;
 • Ze installeert regelmatig updates op al onze systemen. 

Sociale media

Ingrid wil ook zorgvuldig omgaan met het gebruik van sociale media. Ze beseft dat het gebruik hiervan nooit helemaal veilig is. Toch kunnen we hier, in onze tijd, niet meer omheen.

 • Indien u uw e-mailadres aan haar doorgeeft, dan geeft u daarmee ook toestemming om dit e-mailadres te gebruiken om met u te communiceren. Ook wordt uw factuur naar dit e-mailadres gestuurd tenzij u aangeeft dit niet te willen.
 • Indien u Ingrid benaderd per sms of WhatsApp dan geeft u haar hiermee ook toestemming om dit medium naar u toe te gebruiken.

Natuurlijk kunt u altijd uw toestemming weer intrekken.

Uw mails, SMS en WhatsApp berichten zullen regelmatig verwijderd worden. Indien nodig of gewenst kunnen deze opgeslagen worden in het dossier.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op:

 • U heeft recht om te weten welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel.
 • Inzage.
 • Rectificatie en vernietiging van (een deel van) de persoonsgegevens. Hieraan kan alleen worden toegeven indien het bewaren van gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en als het niet ten koste gaat van de veiligheid van de zorg.
 • Uw toestemming intrekken voor het verwerken van uw persoonsgegevens.
 • Het overdragen van de door u verstrekte gegevens/uw dossier aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij (voor zover de privacy van een ander niet wordt geschaad).
 • Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan).

Ingrid u om bovengenoemde verzoeken schriftelijk aan ons te laten weten. Ze kan u vragen om u te legitimeren voordat zij gehoor geeft aan voornoemde verzoeken. Indien u een kopie van uw dossier wilt, kunt u deze persoonlijk ophalen. U dient dan een ontvangstbewijs te tekenen. 

Indien Ingrid gegevens van u kwijt is of als er sprake is van een datalek, dan brengt zij u daarvan zo snel mogelijk op de hoogte.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met Ingrid op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vindt ze dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met Ingrid op!

Contactgegevens

Praktijk Relatietherapie en Individuele therapie
Ingrid van den Brink
Willem Pijperstraat 25
2033 RA Haarlem
Email

Naar de bovenkant van de paginaNaar boven


© 2008 - 2023 - Relatie en Individuele Therapie | Website: voorloper.com

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord